(0244) 592.805


Str. Mihai Eminescu nr.4-6,Ploiesti Prahova

PROGRAM AUDIENTE MANAGER
Luni și Miercuri 13:00-15:00

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecţia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Spitalul de Pediatrie Ploieşti este operator de date cu caracter personal şi vă informează după cum urmează:

Pentru a presta serviciile de sănătate, Spitalul de Pediatrie Ploieşti prelucrează datele dumneavoastră personale: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, date privind sănătatea, inclusiv istoricul medical, şi alte date, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate, copia certificatului de naştere sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind viaţa sexuală. În consecinţă, fără a avea la dispoziţie datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, Spitalul de Pediatrie Ploieşti nu va putea să se conformeze în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în prestarea serviciilor medicale, acest lucru neafectând totuşi calitatea actului medical.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către: autoritaţi de stat, asociaţii profesionale, furnizori de servicii (clinici, consultanţi, experţi, dezvoltatori de servicii IT, societăţi de arhivare).

Începând cu 25 mai 2018 aveţi următoarele drepturi, ce rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):

 • Dreptul de Acces – puteţi solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteţi solicita spitalului să corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere– puteţi solicita să fie şterse datele dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
  • Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Vă opuneţi procesului decizional automatizat şi nu există temeiuri juridice întemeiate;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie să fie şterse pentru a respecta obligaţia legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică spitalului;
 • Dreptul de Restricţionare – puteţi solicita să restricţioneze modul în care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • Contestaţi exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită spitalului să verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal şi solicitaţi în schimb restricţia de utilizare a acestora;
  • Spitalul de Pediatrie Ploieşti nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie;
  • V-aţi opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta şi procesului decizional automatizat, în aşteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale spitalului prevalează asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteţi solicita spitalului primirea datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic,  să transfere datele dvs. cu caracter personal către o altă organizaţie;
 • Dreptul de a obţine confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate şi comunicate într-o formă inteligibilă;
 • Dreptul de a vă modifica sau retrage consimţământul. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimţământul dvs. – vă puteţi retrage oricând consimţământul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-aţi dat consimţământul, fără a aduce atingere legalităţii consimţământului dat înainte de revocare;
 • Dreptul la opoziţie – puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care Spitalul de Pediatrie Ploieşti  demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ştergere sau restricţionare a prelucrării;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneţi o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Vă rugăm ca, în cazul în care, în vederea executării serviciilor medicale, ne transmiteţi (şi) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunicaţi prezenta Informare persoanei respective.

În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele ori reprezentantul legal va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitări pe care le puteţi avea cu privire la exercitarea drepturilor menţionate mai sus sau la retragerea consimţământului, precum şi pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteţi să contactaţi Spitalul de Pediatrie Ploieşti la adresa de e-mali: drpo@spitalpediatrie.ro, în atenţia Responsabilului cu Protecţia Datelor.


Bine ati venit
Prezentare
Economic
MANAGEMENT
GHIDUL PACIENTULUI
Powered By Incorom © 2024